Prejsť na obsah

O nás

Zariadenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Machulince je nezisková organizácia, zriadená obcou Machulince, v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien a predpisov. Vznikla dňa 13.03.2006 a to dňom registrácie Krajského úradu v Nitre pod číslom VVS/NO-12/2006. Dňa 06.11.2007 bola zapísaná do Registra subjektov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ako subjekt poskytujúci sociálnu službu pod registračným číslom 98.

Podľa § 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách je nezisková organizácia právnická osoba založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb za vopred určených, a pre všetkých za rovnakých podmienok.
Domov sociálnych služieb pre dospelých, n.o. začal poskytovať sociálne služby od februára 2008 v priestoroch získaných rekonštrukciou objektu miestnej základnej školy, ktorá bola rôznymi stavebnými úpravami ako bezbariérový prístup, osobný výťah a pod, prispôsobená súčasnému účelu - poskytovaniu sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o z mene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
V súčasnosti má zariadenie kapacitu pre 17 prijímateľov sociálnej služby, o ktorých sa stará 10 zamestnancov.

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Machulince, n.o. sa poskytujú sociálne služby vykonávaním odborných činností, obslužných činností a ďalších činnosti v rozsahu § 38 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a to:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- základné sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie
Zabezpečuje sa:
- záujmovú činnosť
Vytvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, ak o to prijímateľ sociálnej služby požiada.

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou ako celoročná sociálna služba.

Domov sociálnych služieb pre dospelých Machulince, n.o. sa odborne nezameriava na špecifickú skupinu fyzických osôb.

Cieľovú skupinu tvoria fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách .

Jeho poslaním:
- podporovať sebestačnosť klientov a umožniť im plnohodnotný, aktívny a dôstojný život
- poskytovať takú mieru podpory, ktorá v maximálnej možnej miere zachováva a rozvíja ich schopnosti a znižuje závislosť na poskytovanej službe
- rozvíjať sociálne kontakty, podporovať prirodzené vzťahy s rodinou, priateľmi a s ostatným občanmi
- podporovať vzťahy k bežným inštitúciám

Cieľom je poskytovanie kvalitnej sociálnych služby na odbornej úrovni pre 17 prijímateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a tak prispieť k zlepšeniu a skvalitneniu ich životných podmienok a umožniť im prežiť dôstojný zvyšok života v príjemnom rodinnom prostredí.

Pri poskytovaní našich služieb dodržiavame práva prijímateľov sociálnej služby, rešpektujeme ich voľbu, individuálne ich podporujeme. Sme flexibilní a zameriavame sa na celok.

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu je stanovená podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce Machulince č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb pre dospelých Machulince, n.o., schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Machulince dňa 12.10.2009.

Domov sociálnych služieb pre dospelých Machulince, n.o. môže odmietnuť záujemcu o službu z dôvodu:
- nedostatočnej kapacity
- neposkytuje sociálnu službu, o ktorú záujemca žiada
Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom všeobecného lekára MUDr. Valkoviča, odborných lekárov a pracovníčok agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Dôvera s.r.o. Nitra.
Pracovníčky agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti prichádzajú ku klientom v zariadení, najmä na aplikáciu injekcií do svalu a do žily, infúznej liečby, odberov biologického materiálu a poskytovania rehabilitácie a ďalších zdravotníckych úkonov podľa indikácie príslušného lekára.
Predpis liekov pre klientov sa zabezpečuje pravidelne a podľa potreby u zmluvných lekárov.
Zabezpečujú sa pravidelné kontroly u odborných lekárov, pravidelné interné vyšetrenie s EKG priamo na lôžku, podávanie liekov, meranie tlaku krvi a sledovanie zdravotného stavu.
Podľa zdravotného stavu vysadzujú zdravotné sestry a opatrovateľky klientov do kresla, nacvičujú sebaobsluhu a mobilizujú ich k chôdzi. Vykonávajú sa časté rozhovory s klientmi o ich osobných či rodinných radostiach i starostkách, o spokojnosti, či nespokojnosti so životom v zariadení.
Okrem týchto činností sa venuje pozornosť aj spoločensko-kultúrnemu vyžitiu našich klientov - vystúpenia detí z materskej školy, žiakov základnej školy, folklórnej skupiny Benát. Podnecuje sa aj vlastná aktivita klientov v realizácii ich individuálnych záujmov, vytvára sa priestor pre pletenie, vyšívanie, háčkovanie, maľovanie, čítanie kníh, časopisov a pod. Radi pomáhajú aj pri vyzdobovaní priestorov zariadenia pri príležitosti významných sviatkov. Pozornosť sa venuje aj pohybovej aktivite, tréningom pamäti a spoločenským hrám (šachy, človeče nehnevaj sa, karty, kocky a pod.). Pre veriacich klientov sa pravidelne konajú sväté spovede a podávanie všetkých sviatostí.
Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu